Thông tin về Luật Kiến trúc – luật quản lý hành nghề Kiến trúc tại Việt Nam. Cập nhật hành lang pháp lý của ngành kiến trúc