Chia sẻ các kinh nghiệm về diễn họa và làm mô hình, phục vụ kỹ năng căn bản cho các sinh viên kiến trúc