Diễn họa - Mô hình

Diễn họa - Mô hình

Chia sẻ các kinh nghiệm về diễn họa và làm mô hình, phục vụ kỹ năng căn bản cho các sinh viên kiến trúc

- Advertisement -