Những công trình nghệ thuật thị giác liên quan tới ngành kiến trúc , sáng tạo