Chuyên mục “Kiến trúc kinh điển” giới thiệu một số công trình vĩ đại trong lịch sử đã có những ảnh hưởng nhất định và góp phần định hình kiến ​​trúc ngày nay.

Danh mục chuyên đề:

1. Kiến trúc kinh điển: Nhà thờ St. John’s Abbey | Marcel Breuer

2. Kiến trúc kinh điển: Nhà 14 và 15 Weissenhof-Siedlung | KTS Le Corbusier và Pierre Jeanneret

3. Kiến trúc kinh điển: Bảo tàng Guggenheim Bilbao | Gehry Partners

4. Kiến trúc kinh điển: Nhà Farnsworth | Mies van der Rohe

5. Kiến trúc kinh điển: Ngôi nhà Gropius | Walter Gropius

6. Kiến trúc kinh điển: Nhà Norton | Frank Gehry