Ngày 6/4/2021 vừa qua, Hội KTS Việt Nam đã ban hành Bộ 280 câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc nhằm cung cấp tài liệu phục vụ việc cấp chứng chỉ hành nghề KTS.

Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm 280 câu hỏi thuộc 4 lĩnh vực:

  • Phần 1 – Câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp (100 câu): Bao gồm nội dung về kiến thức cơ bản; kiến thức kỹ thuật; kinh nghiệm chuyên sâu về các loại hình kiến trúc; kỹ năng thực hành thiết kế; kinh nghiệm về thực hiện quy trình thiết kế; kinh nghiệm về thuyết trình, bảo vệ ý đồ thiết kế.
  • Phần 2 – Câu hỏi về kiến thức pháp luật (70 câu): Bao gồm nội dung về thiết kế kiến trúc công trình; thi tuyển phương án kiến trúc; áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn; KTS hành nghề; thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị; chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công trình, đánh giá kiến trúc công trình; thiết kế kiến trúc, cảnh quan, nội thất.
  • Phần 3 – Câu hỏi về kiến thức chuyên môn (60 câu)
  • Phần 4 – Câu hỏi về quy tắc ứng xử nghề nghiệp (50 câu)

Ban soạn thảo hướng đến phương pháp tư duy, phân tích để chọn đáp án đúng, phù hợp với cách làm việc của nghề kiến trúc.

Chi tiết 280 câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc: Tải xuống tại đây

Quyết định của Hội KTS Việt Nam về việc ban hành “Quy định Chương trình, tài liệu phục vụ sát hạch, Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc: Tải xuống tại đây

Quy định chi tiết Bảng tính điểm phát triển nghề nghiệp liên tục đối với các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của KTS hành nghề: Tải xuống tại đây

Phụ lục chi tiết bảng tính điểm: Tải xuống tại đây

XEM THÊM:

Bình luận từ Facebook