Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị đã mời các chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực Dân tộc học, Văn hóa học, Mỹ thuật, Văn học, Kiến trúc học để thành lập một chương trình nghiên cứu đào tạo kiến trúc và giao thoa kiến trúc dưới góc độ văn hóa…

Được tổ chức bởi Viện Quy Hoạch và Kiến trúc Đô thị (UAI) , ĐHXD

Phụ trách chung: GS.TS Doãn Minh Khôi, Viện trưởng

Cố vấn Khoa học: KTS Nguyễn Luận

1. Sự cần thiết và ý nghĩa của chương trình

Với mục đích: Nhằm mở rộng kiến thức, phương pháp tiếp cận nghiên cứu kiến trúc, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận và phê bình, phản biện xã hội, dưới góc độ văn hóa trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0

Đây là một chương trình đào tạo đặc biệt cho đối tượng là các kiến trúc sư, các nhà lý luận, nhà báo chuyên nghiên cứu về kiến trúc. Nó cũng thực sự có ích cho những người muốn mở rộng tầm nhìn, để có thể đọc và hiểu kiến trúc dưới góc độ văn hóa .

Chương trình là một chuỗi các bài giảng thuộc các lĩnh vực khác nhau , được cấu trúc một cách khoa học và logic.

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

 • Cung cấp các kiến thức tổng hợp và đa ngành trong lĩnh vực Văn hóa cho các kiến trúc sư và những người nghiên cứu kiến trúc.
 • Cung cấp các kiến thức chuyên sâu của từng thể loại thuộc lĩnh vực Văn hóa .
 • Đào tạo phương pháp và cách thức tiếp cận văn hóa trong mối quan hệ với kiến trúc và quy hoạch đô thị.

3. Phương pháp

 • Các bài giảng lý thuyết của các chuyên gia thuộc các lĩnh vực Văn hóa
 • Tọa đàm, trao đổi giữa giảng viên và các học viên
 • Thu hoạch theo nhóm có hướng dẫn

4. Nội dung các Chuyên đề dự kiến

4.1. Chuyên đề về Dân tộc học

 • Về các tộc người ở Việt Nam hiện nay (PGS.TS. Vương Xuân Tình, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nay là chuyên gia của Viện Dân tộc học )
 • Văn hóa và văn hóa tộc người (PGS.TS. Vương Xuân Tình).
 • Cảnh quan và cấu trúc làng bản của các tộc người ở Việt Nam (TS. Nguyễn Công Thảo, (Viện Dân tộc học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam )
 • Nhà cửa với bản sắc văn hóa của các tộc người ở Việt Nam (PGS.TS. Phạm Văn Lợi, Viện Việt Nam học và khoa học phát triển – Đại học Quốc gia Hà Nội )

4.2. Chuyên đề về Mỹ thuật

 • Không gian Văn hóa trong Mỹ thuật Việt (HS Phan Cẩm Thượng)
 • Mỹ thuật đương đại – Vấn đề và hiện tượng (HS Nguyễn Quân)
 • Mỹ thuật thế giới và Mỹ thuật Việt ( HS, TS Vương Trọng Đức )
 • Truyền thống và đổi mới trong sáng tác hội họa VN (HS Lương Xuân Đoàn)

4.3. Lý luận và phê bình kiến trúc

 • Định vị văn hóa trong chiến lược phát triển Kinh tế Xã hội (GS.TSKH  Vũ Minh Giang, Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng khoa học ĐHQGHN)
 • Di sản và Bảo tồn Di sản ( GS.TS. Hoàng Đạo Kinh)
 • Sự pha trộn văn hóa Tây – Ta trong diễn biến tổ chức không gian đô thị Việt (GS.   Pede La Hore, GS.TS Nguyễn Quốc Thông)
 • Những yếu tố phi kiến trúc hình thành trong sáng tạo kiến trúc (GS Salvador, GS.TS    Doãn Minh Khôi)
 • Ý và hình trong tư duy sáng tạo kiến trúc và thiết kế đô thị (KTS Ng Luận, GS Eric Duborc)

4.4. Chuyên đề Văn hóa Nghệ thuật

 • Văn hóa Dân gian trong các loại hình nghệ thuật đương đại Việt (GS.TS Lê Hồng Lý, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội)
 • Yếu tố truyền thống dân gian trong Văn học Việt Nam (GS.TS Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam)

4.5. Chuyên đề về Truyền thông, báo chí

 • Kỹ năng thuyết trình (TS.KTS Trần Thanh Bình)
 • Phương pháp diễn đạt và thể hiện ý tưởng (KTS Torsten )
 • Kỹ năng và phương pháp tiếp cận vấn đề của người làm báo (Nhà báo Nguyễn Trọng Chức)

5. Kế hoạch thực hiện

5.1. Thời gian tiến hành

 • Chuyên đề 1: (tháng 1-3/ 2020)
 • Chuyên đề 2: (tháng 4- 5/2020)
 • Chuyên đề 3: (tháng 6 -8/2020)
 • Chuyên đề 4: (tháng 9 – 10/2020)
 • Chuyên đề 5: (tháng 11 -12/2010)

5.2. Địa điểm

Trường Đại Học Xây Dựng (Hội trường G3, tầng 1 hoặc Hội trường Thư viện)

Đăng ký học: Liên hệ Mrs Hằng 0979921978, Mrs Linh 0989809031,

Email: [email protected]


Kiến trúc và Giao thoa Kiến trúc dưới góc độ Văn hóa

Giới thiệu chương trình Bài giảng chuyên đề  Dân tộc học ( CĐ1)

VĂN HÓA TỘC NGƯỜI VỚI KIẾN TRÚC

Được tổ chức bới Viện Quy Hoạch và Kiến trúc Đô thị (UAI) , ĐHXD

Phụ trách Chuyên đề 1: PGS.TS Vương Xuân Tình, Nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nay là chuyên gia của Viện Dân tộc học).

Văn hóa có vai trò rất quan trọng sáng tạo kiến trúc. Việt Nam là quốc gia đa tộc người, bởi vậy, việc tìm hiểu về các tộc người, mối quan hệ của văn hóa tộc người với kiến trúc là rất cần thiết. Để giúp các kiến trúc sư, nhất là các kiến trúc sư trẻ, giảng viên trẻ và sinh viên kiến trúc có thêm tri thức về vấn đề đã nêu, Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị (UAI) – Trường Đại học Xây dựng đã kết hợp cùng nhóm cán bộ của ngành dân tộc học xây dựng chuyên đề “Văn hóa tộc người với kiến trúc”.   

Chuyên đề này có 4 bài thuyết trình sau đây:

BG1. Về các tộc người ở Việt Nam hiện nay (PGS.TS. Vương Xuân Tình)

Trình bày về khái niệm tộc người, cách xác định thành phần tộc người trên thế giới và ở Việt Nam; giới thiệu về 54 tộc người ở Việt Nam và những vấn đề cơ bản về quá trình tộc người (sự phát triển và biến đổi của các tộc người) từ năm 1986 đến nay.

Thời gian: Từ 8:30-11:30, ngày 10/1/2020. Địa điểm Hội trường G3 (tầng 1) trường Đại học Xây Dựng.

BG2. Văn hóa và văn hóa tộc người (PGS.TS. Vương Xuân Tình).

Trình bày khái niệm về văn hóa, bản sắc văn hóa, văn hóa tộc người, bản sắc văn hóa tộc người từ bối cảnh quốc tế đến trường hợp ở Việt Nam.

Thời gian: Dự kiến trong tháng 2/2020. Địa điểm Hội trường G3 (tầng 1) trường Đại học Xây Dựng.

BG3. Cảnh quan và cấu trúc làng bản của các tộc người ở Việt Nam (TS. Nguyễn Công Thảo, Viện Dân tộc học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Trình bày về cư trú của các tộc người ở Việt Nam theo vùng sinh thái và truyền thống văn hóa; cấu trúc làng bản của họ phù hợp với những điều kiện đã nêu.

Thời gian: Dự kiến trong tháng 3/2020. Địa điểm Hội trường G3 (tầng 1) trường Đại học Xây Dựng.  

BG4. Nhà cửa với bản sắc văn hóa của các tộc người ở Việt Nam (PGS.TS. Phạm Văn Lợi, Viện Việt Nam học và khoa học phát triển – Đại học Quốc gia Hà Nội).

Trình bày đại cương về nhà cửa của các tộc người ở Việt Nam theo vùng sinh thái và khu vực lịch sử – dân tộc học; phân tích một số trường hợp về bản sắc văn hóa trong nhà cửa của các tộc người qua cấu trúc kỹ thuật và không gian sinh hoạt.

Thời gian: Dự kiến trong tháng 3/2020.  Địa điểm Hội trường G3 ( tầng 1) trường Đại học Xây Dựng.

Giới thiệu các diễn giả:

1. PGS.TS. Vương Xuân Tình: Nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nay là chuyên gia của Viện Dân tộc học.

Hướng nghiên cứu chính: Ẩm thực của các tộc người; Hưởng dụng đất ở vùng cao Việt Nam; Văn hóa tộc người và phát triển; Quan hệ tộc người xuyên quốc gia; Quan hệ tộc người với quốc gia – dân tộc.

2. TS. Nguyễn Công Thảo, Trưởng phòng Môi trường tộc người, Viện Dân tộc học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hướng nghiên cứu chính: Nhân học môi trường (quan hệ giữa con người với môi trường); Ảnh hưởng của chính sách phát triển tới cảnh quan sinh thái; Bản sắc văn hoá trong cấu trúc làng bản; Văn hoá với giảm nghèo.

3. PGS.TS. Phạm Văn Lợi: Trưởng phòng nghiên cứu Khu vực học, Viện Việt Nam học và khoa học phát triển – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hướng nghiên cứu chính: Các tộc người vùng Trường Sơn – Tây Nguyên và Tây Bắc; Mối quan hệ giữa những loại hình kiến trúc với văn hóa tộc người; Các vấn đề về Việt Nam học, khu vực học và khoa học phát triển liên quan đến tộc người thiểu số.

Xin trân trọng giới thiệu chương trình cùng quý vị.

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bo Ngoai giao
Kiệt tác di sản kiến trúc Đông Dương

Trong toàn bộ di sản kiến trúc của Thăng Long-Hà Nội nghìn năm văn hiến có những công trình kiến Read more

kienviet ha noi khong xay chung cu 50 tang o khu dat vang
Hà Nội sẽ không xây chung cư 50 tầng ở khu “đất vàng”

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố đã quyết định không xây 10 Read more

kienviet hoi kts thai nguyen lam viec voi tinh thai nguyen 3
Hội Kiến trúc sư Việt Nam làm việc với Tỉnh uỷ Thái Nguyên về tăng cường vai trò tư vấn, phản biện của kiến trúc sư

Ngày 29/6/2022, thực hiện theo chương trình hoạt động năm 2022 nhằm thúc đẩy triển khai các nội dung Luật Read more

05 DE TAI NGHIEN CUU THIET KE 2000 × 1314 px 1200 × 675 px 1200 × 600 px 1 3
Hội thảo ALP 2021 – 2022: “Tương lai không gian sống Việt Nam – Những tiếp cận kiến trúc đầu tiên”

Ngày 01/07/2022 tới đây, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, LIXIL Việt Nam Read more

ke t no i phi a Long Bie n 6906 1655874448
Hà Nội chốt phương án thiết kế cầu Trần Hưng Đạo

UBND TP Hà Nội chọn phương án cầu Trần Hưng Đạo với kết cấu vòm, hai đường cong tiếp xúc Read more

Eurotile đồng hành cùng hoạt động của CLB Kiến trúc sư trẻ Việt Nam
Eurotile đồng hành cùng hoạt động của CLB Kiến trúc sư trẻ Việt Nam

Với mục đích góp phần tăng tính kết nối cho cộng đồng kiến trúc sư trên cả nước, ngày 11/6/2022, Read more