LIÊN DANH NK – JIC – JTC – TEDI SOUTH – TRICC (NJ là thầu chính thực hiện gói thầu “tư vấn chung” thuộc sự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP HCM tuyến Bến Thành – Suối Tiên.

Vị trí tuyển dụng:

1. Architectural Engineer/ Kỹ sư kiến trúc: Quantity/Số lượng: 01 vị trí

a)     Scope of work/Mô tả công việc:

 • Design review, construction drawing and document review for architectural construction work, and interface work for CP1a (Ben Thanh Station). / Xem xét thiết kế, bản vẽ thi công và các tài liệu kiến trúc thi công và phần giao diện cho gói thầu 1a(Ga Bến Thành).
 • Architectural construction drawing and document review work for CP1b (Opera House and Ba Son Stations)./ Xem xét các bản vẽ kiến trúc thi công và các tài liệu thuộc gói thầu 1a)(Ga Nhà hát tp và Ba Son).
 • Review work of material submissions. / Xem xét các đệ trình về vật liệu)
 • Supporting Contractor’s architectural coordination with neighborhood buildings for CP1b./ Hỗ trợ điều phối bản vẽ kiến trúc của nhà thầu với các tòa nhà xung quanh thuộc gói thầu 1b)
 • Coordination between architecture and E&M work for CP1a and CP1b./ Điều phối giữa bản vẽ kiến trúc và phần Cơ và phần điện giữa GT 1a và GT1b
 • Supporting site supervise work. / Hỗ trợ việc giám sát công trường)
 • Attending Contractor’s meeting, interface meeting for CP1a and CP1b. / Tham dự các cuộc họp phần giao diện giữa nhà thầu 1a và 1b
 • Attending SATRA and Union Square meeting for Opera House station and Capital Land meeting for Ba Son station. / Tham dự các cuộc họp giữa SATRA và QTTN vấn đề liên quan đến ga Nhà hát và Ba Son
 • Reporting to Chief Architect about architectural issues. / Báo cáo cho Kiến trúc sư trưởng những vấn đề liên quan đến kiến trúc
 • Supporting CP4 work. / Hỗ trợ công việc thuộc gói thầu số 4

b)     Salary/Mức lương: Negotiable/Thỏa thuận

c)      Working place/Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh(Bình Thạnh – Bình Dương) (car for pick-up/có xe đưa đón)

d)     Experienced years/Kinh nghiệm: at least 7-10 years in total in Arch field

2. Site Architect/Giám sát kiến trúc công trường: Quantity/Số lượng: 05 vị trí

a)     Scope of work/Mô tả công việc:

 • To assist Construction Manager to overall main tasks are the review of Architect;/ Hỗ trợ Quản lý thi công xem xét tổng thể các nhiệm vụ về Kiến trúc;
 • To assist Construction Manager  to coordinating all review design works; ensuring the quality, harmonization of review comments in compliance with Architects;/ Hỗ trợ Quản lý thi công kết hợp xem xét toàn bộ công việc thiết kế; đảm bảo chất lượng, hài hòa các ý kiến đánh giá phù hợp với Kiến trúc;
 • To assist Construction Manager following up design progress within WP;/ Hỗ trợ Quản lý thi công theo dõi tiến độ thiết kế trong phạm vi kế hoạch công tác;
 • To assist Construction Manager coordinating with other Chief Experts in team of package for Architect / Hỗ trợ Quản lý thi công phối hợp với các chuyên gia trưởng trong Gói thầu về Kiến trúc;
 • To assist Construction Manager  taking part in DESIGN and CONSTRUCTION meetings or preparing for provision comments regarding Contractor’s proposals and/or replies  in terms of all Architects;/ Hỗ trợ Quản lý thi công tham gia các cuộc họp về Thiết kế và Thi công hoặc chuẩn bị cho ý kiến đến các đề xuất của nhà thầu liên quan đến Kiến trúc;
 • To assist Construction Manager reporting to PM./ Hỗ trợ Quản lý thi công trong việc báo cáo Quản lý Dự án.

b)  Salary/Mức lương: Negotiable/Thỏa thuận

c)  Working place/Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh(Bình Thạnh – Bình Dương) (car for pick-up/có xe đưa đón)

d)  Experienced years/Kinh nghiệm: at least 7-10 years in total in Arch field


Thông tin liên hệ: 0907 980 103 – Ms. Hằng

Bình luận từ Facebook