Mời đăng ký dự án cho Giải thưởng châu Á – Thái Bình Dương năm 2019 của UNESCO về bảo tồn di sản văn hóa. 

Cổng đăng ký cho Giải thưởng Châu Á – Thái Bình Dương 2019 của UNESCO về Bảo tồn Di sản Văn hóa hiện đang được mở. Đây là dấu mốc kỷ niệm 20 năm Giải thưởng nhằm tôn vinh các hoạt động bảo tồn ở châu Á – Thái Bình Dương.

Giải thưởng Châu Á – Thái Bình Dương về Bảo tồn Di sản Văn hóa ghi nhận những nỗ lực của các cá nhân và tổ chức nhằm khôi phục hoặc bảo tồn các cấu trúc, địa điểm và tài sản có giá trị di sản trong khu vực. Giải thưởng nhằm mục đích khuyến khích các đơn vị, tổ chức thực hiện các dự án bảo tồn độc lập hoặc hợp tác công tư.

Hạn chót nhận đăng ký là ngày 31 tháng 3 năm 2019.

Đăng ký Giải thưởng 2019 tại đây.

Để biết thêm chi tiết về giải thưởng và kết quả những năm trước, vui lòng truy cập tại đây.