Trích Mục 5.2 tại Điều 5 Chương 1 của Điều lệ sửa đổi Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh với nội dung :
Tác phẩm /Công trình chưa tham gia Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia và các Giải thưởng khác trong nước lần nào

Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào năm lẻ với lý do tránh trùng lắp với Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia được tổ chức vào năm chẵn. Do vậy, Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh được bắt đầu vào năm 2017 nhưng lại trùng với Giải thưởng Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh 5 năm lần thứ 2 của Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Hồ Chí Minh.

Qua một số kiến nghị của Kiến trúc sư và căn cứ tình hình thực tế của năm 2017, thông qua Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo điều chỉnh nội dung tác phẩm dự Giải như sau:

– Do năm 2017 là lần đầu của Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, để khuyến khích các kiến trúc sư nhiệt tình tham gia gởi tác phẩm tham dự Giải thưởng, BTC Giải thưởng đồng ý tiếp nhận các tác phẩm/công trình đã tham gia Giải thưởng Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 và các tác phẩm/công trình đã tham gia các Giải thưởng khác trong nước nhưng chưa có Giải.

– Đến kỳ Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh lần 2 vào năm 2019, Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh vẫn tuân thủ đúng nội dung của bản Điều lệ sửa đổi Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, không thay đổi.

Ban Tổ chức
(Đã ký)
KTS Lưu Hướng Dương

Bình luận từ Facebook