“Cổng thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất“ do eKGIS xây dựng nhằm mục đích ứng dụng GIS vào công tác quản lý và hỗ trợ việc cung cấp công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giúp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn thành phố dễ dàng tiếp cận được thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thông qua môi trường mạng internet.

Bắt đầu triển khai xây dựng từ quý I/2014, Hà Nội đã thực hiện Đề án cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất của thành phố.

Giao diện của Cổng thông tin Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Bên cạnh đó, TP triển khai thực hiện Dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố; dự án hệ thống thông tin đất đai (hệ thống thông tin tài nguyên môi trường) theo đúng tiến độ; kiện toàn tổ chức và cán bộ công tác giá đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời thành lập Hội đồng thẩm định giá đất để thực hiện việc định giá đất.
Có 93 kết quả được tìm thấy bao gồm hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch chung khu vực tầm nhìn đến năm 2020 và thuyết minh một số đồ án quy hoạch đặc thù

Cổng thông tin Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội là điểm cung cấp công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giúp các tổ chức và cá nhân trên địa bàn toàn thành phố dễ dàng tiếp cận được thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thông qua môi trường mạng Internet.

Chi tiết xem tại đây.

Bình luận từ Facebook