Xem sinh viên thiết kế cầu thử tải trọng mô hình

1434

Học đi đôi với hành, cách các sinh viên ngành cầu thử tải mô hình thông qua việc đặt một đối trọng, trong khi tiếp tục chất tải qua đổ cát vào bình đối trọng.