Trong video này bạn sẽ khám phá cách thể hiện các mặt cắt 3D trục đo trong trình bày đồ án kiến trúc cảnh quan của Show It Better. Hãy xem và tìm cách làm công việc của bạn tuyệt vời hơn nữa;