“Toàn cảnh các trào lưu tư tưởng kiến trúc giai đoạn 1960-2010”
Đây là cuốn sách thứ 6 trọng 8 cuốn sách của “Tủ sách ý luận kiến trúc “ do PGS-KTS Đặng Thái Hoàng khảo cứu, biên dịch và tổng thuật . Cuốn sách này tập hợp nghiên cứu về tư tưởng triết học kiến trúc.
Lý luận kiến trúc đang là khoảng trống , mảnh đất chưa được khai phá trong kiến trúc nước nhà . Bởi lẽ lý luận kiến trúc cần được hình thành bởi tư tưởng triết học kiến trúc cùng với phương pháp luận thiết kế kiến trúc , những lĩnh vực còn ít được quan tâm tại Việt nam.

Các cuốn sách của “Tủ sách ý luận kiến trúc “ do PGS-KTS Đặng Thái Hoàng được chuẩn bị , thực hiện trong suốt 15 năm và đã in được 5 cuốn , cuốn thứ 6 : “Toàn cảnh các trào lưu tư tưởng kiến trúc giai đoạn 1960-2010” mới được xuất bản lần đầu tiên vào đầu năm 2017. Trong không gain và thời gian , những yếu tố thành phần của cuốn sách nhằm nói lên những gì liên quan đến thời kỳ sau hiện đại , có nghĩa là từ 1960 tới 2010.

Để biết thông tin thêm , liên hệ với tác giả : 0963414085

“Toàn cảnh các trào lưu tư tưởng kiến trúc giai đoạn 1960-2010”