Trong bài phân tích sau đây, Ths Vũ Ngọc Phương ( Viện Kinh tế xây dựng ) phân tích điểm mới trong Quyết định 79/QĐ/BXD so với 957/QĐ/BXD về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Nguồn: Cộng đồng Xây dựng Việt Nam