Trong gần một thế kỷ qua, kiến trúc đã chịu sự chi phối của một học thuyết nổi tiếng.
“Hình dạng theo công năng” trở thành tuyên ngôn đầy tham vọng thời hiện đại và là sợi dây trói tai hại, bởi lẽ điều này giải phóng kiến trúc khỏi chức năng trang trí, song lại trói buộc kiến trúc vào mục đích quá thực dụng và hạn chế.

Tất nhiên, kiến trúc phải hữu dụng, nhưng tôi muốn ghi nhớ một biến thể từ cụm từ này của Bernard Tschumi, và tôi muốn đưa ra một giá trị hoàn toàn khác. Nếu hình dạng gắn liền với tưởng tượng thì kiến trúc và các công trình chứa đựng những câu chuyện — câu chuyện về những người đang sống, và làm việc ở đó. Chúng ta có thể hình dung trải nghiệm từ các công trình.
[ted id=2375 lang=vi]

Bình luận từ Facebook