Giải thưởng Kiến trúc ARCASIA 2016 (AAA2016) bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ 30/3/2016 đến 31/5/2016.

Giải thưởng năm nay không hạn chế hồ sơ dự thi cho 10 hạng mục và không thu phí tham dự. Các tác giả đạt giải sẽ được mời dự Lễ Trao Giải tổ chức cùng Đại hội ARCASIA 17 tại Hong Kong ngày 29/ 7/ 2016.

Thông tin chi tiết về Quy chế Giải thưởng, phiếu đăng ký và kế hoạch thời gian có tại https://www.arcasia.org/awards/arcasia-awards-for-architecture/10-arcasia-award/373-aaa-2016
Các tác giả tham dự phải gửi phiếu đăng ký theo mẫu đến địa chỉ: [email protected] BTC nhận được đăng ký sẽ cấp ID qua e-mail để người tham dự nộp hồ sơ online.

Tác giả đồng thời gửi hồ sơ cho Hội Kiến trúc sư VN: [email protected] để được xác nhận.
Thông tin chi tiết BTC Giải thưởng Hong Kong, vui lòng liên hệ:

Tony WONG email: [email protected] và KTS. Nghiêm Hồng Hạnh – Phó Ban Đối ngoại Hội KTSVN- 0904240240/ [email protected]