Nhằm lựa chọn phương án thiết kế tối ưu đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, hiệu quả kinh tế, Bộ Xây dựng đang tiếp thu, lấy ý kiến xây dựng Thông tư Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Theo đó, các công trình yêu cầu phải tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc bao gồm các công trình quy định tại Khoản 1, Điều 15, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Các công trình khác có ý nghĩa quan trọng trong đô thị và các tuyến đường chính. Cụ thể là các công trình công cộng từ cấp II trở lên trên các tuyến đường, tuyến phố chính, cửa ngõ đô thị, quảng trường, nút giao thông quan trọng, ven biển, sông, hồ trong đô thị; Công trình công cộng hỗn hợp chức năng ở từ cấp I trở lên trong đô thị; Công trình được xác định phải thi tuyển, tuyển chọn trong quy hoạch, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt…

Đối với quy định về việc tuyển chọn, điều kiện về loại công trình và đơn vị tư vấn bao gồm các công trình cần thực hiện gấp theo yêu cầu của Chính phủ, công trình bí mật nhà nước, an ninh quốc phòng; công trình cần đảm bảo tính tương thích về công nghệ và bản quyền sở hữu trí tuệ; công trình có tính chất thử nghiệm công nghệ mới, thiết kế mẫu điển hình do Bộ Xây dựng quy định…

Việc lựa chọn đơn vị tư vấn và phương án kiến trúc sẽ được chủ đầu tư lựa chọn 01 đơn vị tư vấn trên danh sách ngắn có ít nhất 03 đơn vị có cá nhân chủ trì đủ năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu (theo pháp luật về đấu thầu). Đơn vị tư vấn thiết kế được chọn phải đề xuất tối thiểu 03 phương án để Hội đồng và Chủ đầu tư chọn ra phương án tốt nhất về kiến trúc, kỹ thuật, kinh tế xây dựng…

Về hình thức thi tuyển, chỉ áp dụng với công trình có yêu cầu cao về kỹ thuật, có tính chất đặc thù riêng mà chỉ có một số đơn vị tư vấn đáp ứng được yêu cầu. Số lượng tối thiểu là 05 đơn vị tham gia dự thi.

Quy định đối với Thi ý tưởng kiến trúc và Thi tuyển lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng sẽ Thi ý tưởng kiến trúc và Thi tuyển lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng…

Kết quả cuộc thi sẽ được dựa trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp hạng phương án dự thi của Hội đồng, Chủ đầu tư tổ chức công bố, công khai kết quả và tổ chức trao giải thưởng sau khi kết thúc cuộc thi. Số lượng giải thưởng, mức thưởng, mức hỗ trợ kinh phí cho các phương án dự thi theo Quy chế thi tuyển.

Chủ đầu tư cũng sẽ tổ chức việc lấy ý kiến cộng đồng các phương án dự thi, quy hoạch xây dựng công trình thông qua trưng bày, triển lãm (nếu cần thiết).

(Theo Báo xây dựng)

Bình luận từ Facebook