Nhằm động viên, phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (trong đó có Kiến trúc), khẳng định, cổ vũ những thành tựu lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp, có hiệu quả định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, Thường trực Ban Bí thư đã giao Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương xét tặng thưởng cho những bài viết, công trình lý luận phê bình văn học nghệ thuật đã được xuất bản.

1.Phạm vi:

Tặng thưởng các bài viết, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình kiến trúc  năm 2015.(đã công bố từ 01/01/2015 đến 20/12/2015). Riêng lĩnh vực phê bình chỉ áp dụng đối với những công trình, bài viết đề cập những tác phẩm kiến trúc đương đại (từ 1986 đến nay).

2.Tính chất:  

Đây không phải là Giải thưởng, mà là Tặng thưởng.

3.Tiêu chuẩn:

Bài viết, công trình phải có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn; được dư luận đánh giá tốt; có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm, có tính thời sự trong đời sống kiến trúc, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước…có tác dụng góp phần định hướng sáng tác kiến trúc trong giai đoạn phát triển mới của nền kiến trúc Việt Nam.

4.Triển khai:

Để Hội đồng TW trao tặng thưởng vào dịp đầu năm 2016, đề nghị:

– Các Hội KTS Tỉnh, Thành phố, Chi hội KTS trực thuộc; Lãnh đạo Tạp chí Kiến trúc và Kiến trúc Nhà đẹp, Trang điện tử Kienviet.net  chọn lọc và giới thiệu từ 01 đến 03 tác phẩm gửi về Hội KTS Việt Nam.

– Hồ sơ gồm:

+ Bản nhận xét tác phẩm được giới thiệu do lãnh đạo Hội, Chi hội, Tạp chí, Trang điện tử Kienviet.net ký tên, đóng dấu.

+ 02 bản gốc hoặc photocopy bài viết, công trình.

Hồ sơ gửi về: Hội KTS Việt Nam, 23 Đinh Tiên Hoàng Hà Nội.

Thời hạn nhận hồ sơ: Chậm nhất là ngày 5/12/2015.

Hội KTS Việt Nam sẽ tập hợp đánh giá và gửi các tác phẩm được chọn về Ban Chỉ đạo tặng thưởng-Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TW theo đúng quy định.

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/09/THÔNG-BÁO-C-A-H-I-KTS-VI-T-NAM-V-T-NG-TH-NG-BÀI-VI-T1.pdf”]

Hội KTS Việt Nam

Bình luận từ Facebook