Ngày 6 tháng 3 năm 2015, Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc đã thành lập Nhóm chuyên gia và liên ngành (IAEG-SDG). IAEG-SDG chịu trách nhiệm lập khung giám sát toàn cầu để đo lường các SDGs. Mục tiêu đô thị được IAEGs-SDG đề xuất với 7 chỉ tiêu. Trong đó có một số chỉ tiêu  về giao thông bền vững, không gian công cộng. Tuy nhiên, các chỉ số này chưa thực sự toàn diện để đánh giá được mọi khía cạnh của các chương trình. Vì vậy, HealthBridge Việt Nam (HBV) lập nên tài liệu này nhằm mục đích chia sẻ quan điểm của mình và mong muốn các tổ chức, cá nhân có cùng quan tâm sẽ đóng góp ý kiến cho IEAG-SDG hoàn thiện bộ chỉ số cho SDGs.

1 (Copy) 2 (Copy) 3 (Copy) 4 (Copy)

Hiện tại, bộ chỉ số SDGs đang trong quá trình tham vấn cộng đồng rộng rãi từ 11/8/2015 đến 7/9/2015. Cuộc tham vấn này là cơ hội quan trọng  để các quốc gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện chỉ số đánh giá , cũng như xác định nội dung sẽ thực hiện cho phát triển quốc gia trong 15 năm tới. Việt Nam là thành viên U.N và là quốc gia có đầy đủ quyền và nghĩa vụ góp ý cho các mục tiêu SDGs và chỉ số đánh giá.

Các KTS tình nguyện đã tham gia các hoạt động trong chương trình “ Thành phố sống tốt “ HealthBridge Việt Nam (HBV)  , xin giới thiệu những đề xuất cho bộ chỉ số SDGs

  • Liên kết để góp ý dành cho tổ chức xã hội dân sự, viện nghiên cứu, và khu vực tư nhân:

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/open-consultation-stakeholders.html

 KTS Trần Huy Ánh 

Bình luận từ Facebook