Thông báo số 1 Liên hoan KTS Trẻ toàn quốc lần VI – Thanh Hóa 2015

69

A. Thông báo số 1

[gview file=”http://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/01/Thong-bao-so-1.pdf” height=”720px” save=”1″]

B. Chương trình chi tiết (dự kiến)

[gview file=”http://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/01/150112-Ke-hoach-to-chuc.pdf” height=”720px” save=”1″]

Hội Kiến trúc sư Việt Nam