Để chuẩn bị cho Buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tình hình Kiến trúc và thực trạng hành nghề của KTS trong giai đoạn hiện nay, chuẩn bị cho Đại hội IX Hội KTS Việt Nam vào tháng 4/2015, Hội KTS Việt Nam trân trọng đề nghị các KTS đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kiến trúc phản ánh  về Trung ương Hội những thuận lợi, khó khăn trong hành nghề qua các văn bản pháp luật xây dựng hiện hành.

      Mọi ý kiến được gửi về:

+Hội KTS Việt Nam-23 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội; hoặc qua Email:                                  [email protected].

+Trang điện tử Kienviet.net.

 (Thời gian: Trước ngày 15/9/2014) 

                                                                                                 T/L CHỦ TỊCH

                                                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG                                                           

                                                                                           KTS Phạm Thanh Tùng