Hà Nội: Kiện toàn Ban chỉ đạo sắp xếp, xử lý nhà – đất thuộc SHNN

76

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký Quyết định số 6862/QĐ-UBND, kiện toàn Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà – đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc TP Hà Nội (gọi tắt là Ban chỉ đạo 09). 

Ban chỉ đạo 09 thành phố do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo 09 sẽ xem xét phương án sắp xếp, xử lý nhà – đất của các đơn vị thuộc trung ương quản lý, trình UBND TP có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan trung ương và Bộ Tài chính; đồng thời xem xét phương án đối với đơn vị do thành phố quản lý, trình UBND thành phố quyết định.

Theo HNM

Thành phố giao các quận, huyện, thị xã, đơn vị kiện toàn Ban chỉ đạo 09 tại cơ sở. Các ban này có nhiệm vụ tổng hợp, kiểm kê hiện trạng nhà, đất từng địa điểm, báo cáo theo biểu mẫu, đề xuất xử lý theo quy định phân cấp của UBND thành phố