Bộ xây dựng đề xuất Học sinh được mua nhà ở xã hội

79
Dự thảo Luật Nhà ở 2005 sửa đổi Bộ Xây dựng vừa trình Quốc hội đề xuất bổ sung thêm đối tượng là học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và sinh viên các trường đại học, cao đẳng (không phân biệt công lập hoặc dân lập) cũng được phép thuê, mua nhà ở xã hội.
Theo dự thảo này, sẽ có 9 đối tượng được mua nhà ở xã hội, trong số đó có học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và sinh viên các trường đại học, cao đẳng (không phân biệt công lập hoặc dân lập) trên địa bàn có dự án. Cụ thể như sau:1. Người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

3. Sĩ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân và những người làm công tác cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

4. Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề (không phân biệt công lập hoặc dân lập).

5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp tập trung.

6. Người thu nhập thấp, hộ nghèo tại khu vực đô thị.

7. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ quy định tại Điều 49 của Luật này.

8. Các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quyết định thu hồi đất của Nhà nước để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

9. Các đối tượng khác có khó khăn về nhà ở theo quy định của Chính phủ.

Dự thảo cũng quy định, các đối tượng thuộc diện được thuê, mua nhà ở xã hội phải có đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội.

Đối với người thu nhập thấp Luật quy định là những người không thuộc diện nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thì ngoài các điều kiện quy định trên, người thuê mua còn phải có khả năng thanh toán lần đầu bằng 20% giá trị của nhà ở thuê mua.

9 đối tượng được mua nhà ở xã hội, trong số đó có học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và sinh viên các trường đại học, cao đẳng (không phân biệt công lập hoặc dân lập) trên địa bàn có dự án
9 đối tượng được mua nhà ở xã hội, trong số đó có học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và sinh viên các trường đại học, cao đẳng (không phân biệt công lập hoặc dân lập) trên địa bàn có dự án

Dự thảo cũng đề xuất chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ được bán nhà ở khi đã có thiết kế kỹ thuật được phê duyệt, đã hoàn thành việc xây dựng xong phần móng của nhà ở và hoàn thành đầu tư xây dựng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch và thiết kế được phê duyệt; chỉ được cho thuê, cho thuê mua khi đã hoàn thành xây dựng xong nhà ở xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết và thiết kế được duyệt.Đối với người thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì không được chuyển nhượng nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào trong thời gian thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp mua, thuê mua nhà ở thì bên mua, thuê mua chỉ được phép bán, cho thuê nhà ở đó sau khi đã trả hết tiền cho chủ đầu tư và đã được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở.

Theo Tamnhin