Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

70

Ngày 10/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1382/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Để đảm bảo thời gian hoàn thành việc hỗ trợ về nhà ở cho khoảng 71.000 hộ gia đình trong năm 2013 (theo danh sách Ủy ban nhân dân hoặc Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội năm 2012), Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau đây:

  1.  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2013/TT-BXD trên Đài truyền hình, các báo đài địa phương để các cơ quan, đoàn thể và nhân dân được biết về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
  2. Giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của tỉnh, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh lập và phê duyệt danh sách các đối tượng và mức hỗ trợ đối với hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở (theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD).

Sau khi có báo cáo của Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh, khẩn trương lập Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, phê duyệt và gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31/8/2013 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo để chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện đạt hiệu quả và tiến độ theo quy định.

Trung tâm Thông tin BXD
Nguồn: Công văn 1382/BXD-QLN