Hội KTS Việt nam tổ chức cho các KTS góp ý kiến Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi)

50

Thực hiện Nghị quyết số 23/2012/QH13 của Quốc Hội, Quyết định số 1229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 610/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) , tháng 4/2013 Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã gửi đến các KTS Bản dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) và mời  các KTS tham gia đóng góp ý kiến.

Với nhận thức đây là  cơ hội, bầy tỏ nguyện vọng đóng góp ý kiến để có được hành lang pháp lý phù hợp  cho các hoạt động gắn bó với nghề nghiệp của mình đồng thời đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, cộng đồng và các nhân, các KTS đã tham gia với tinh thần trách nhiệm cao.  Hội KTSVN đã  tập hợp các ý kiến bằng văn bản góp ý từ các  KTS hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau : từ các chuyên gia cao cấp , đã từng soạn thảo những văn bản quan trọng , có giá trị thúc đẩy , giải phóng những  hoạt động xây dựng kiến trúc trong giai đoạn chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung chuyển sang giai đoạn mở cửa hội nhập, có ý kiến của KTS đã từng tham gia  quản lý kiến trúc quy hoạch Hà Nội và có cả những đóng góp của các KTS hiện đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, nghiên cứu ứng dụng CNTT vào quản lý đô thị, giảng dạy quản lý đô thị của học viện Hành chính Quốc gia.

Ngày 26/4 /2013, tại văn phòng Hội đã tổ chức  thảo luận giữa các chuyên gia để Hội có cơ sở tập hợp thành văn bản chung cũng như đính kèm các ý kiến của các thành viên tham gia để gửi Bộ Xây Dựng trong thời gian tới .

KTS Trần Huy Ánh