Kienviet.net – Ngày 25/02/2013 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 212/QĐ-BXD về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1). Theo Quyết định này có 169 Tiêu chuẩn ngành Xây dựng được hủy bỏ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2013.

Download file Đính kèm danh mục các Tiêu chuẩn hết hiệu lực.

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 27/2007 của CP hướng dẫn Luật này thì Hệ thống Tiêu chuẩn ở Việt Nam bây giờ chỉ tồn tại 2 loại Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và Tiêu chuẩn cơ sở. Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa Học Công Nghệ ban hành và Tiêu chuẩn  cơ sở do các cơ sở ban hành.

Như vậy,  Tiêu Chuẩn Xây Dựng và Tiêu Chuẩn Xây Dựng Việt Nam sẽ không còn tồn tại được nữa mà sẽ phải được soát xét để chuyển dần sang Tiêu chuẩn Việt Nam.

Trang Nguyễn– Theo moc