Cấm phá vỡ kiến trúc đặc trưng của dân tộc ở Cao nguyên đá Đồng Văn

208

UBND tỉnh Hà Giang vừa ban hành Quy chế quy định quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn bao gồm các di sản địa chất, di sản văn hóa, đa dạng sinh học v.v…

Nghiêm cấm khai thác, phá đá đặc biệt là tại những vùng có nhiều giá trị di sản địa chất đã được xếp hạng cấp quốc gia, quốc tế; làm thay đổi cảnh quan môi trường, hệ sinh thái trong khu vực di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; các hành vi xâm hại đến các di sản địa chất, làm thay đổi môi trường cảnh quan gây ảnh hưởng xấu đến Công viên địa chất. Phá vỡ kiến trúc đặc trưng của dân tộc trong vùng Công viên địa chất. Tuyên truyền, phổ biến, trình diễn sai lệch nội dung và giá trị của di sản; làm thay đổi các yếu tố nguyên gốc của di sản; tu bổ, phục hồi không đúng với các yếu tố nguyên gốc của di tích; lợi dụng lễ hội để tuyên truyền, kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; gây mất an ninh trật tự; tổ chức các dịch vụ sinh hoạt, ăn nghỉ và tín ngưỡng trái pháp luật v.v…

Theo Báo xây dựng