Lập quy hoạch chậm trễ sẽ bị phạt

65

“Tiến độ lập quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết 1/2000 hiện nay là quá chậm, không đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và phát triển, đặc biệt là gây bức xúc cho nhân dân” – Đó là nhận xét trong thông báo ngày 27-7 của UBND TP.HCM sau cuộc họp ngày 17-7 với các sở, ngành và 24 quận, huyện về công tác lập quy hoạch trên địa bàn TP.

Để chấn chỉnh và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tại các quận, huyện, TP yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương lập dự thảo chỉ thị để TP chỉ đạo công tác này. Trong đó, trình bày kế hoạch cụ thể từ đây đến cuối năm 2012 trong công tác lập quy hoạch cần phải thực hiện những nội dung gì: nhiệm vụ, đồ án nào, trách nhiệm của ai, phân công ra sao, tiến độ phải hoàn thành… Đặc biệt, TP yêu cầu dự thảo chỉ thị phải đề xuất biện pháp chế tài thật cụ thể đối với cơ quan quản lý nhà nước, UBND các quận, huyện, đơn vị tư vấn chậm trễ trong việc lập quy hoạch. Dự thảo chỉ thị được chỉ định phải trình TP trước ngày 20-8 để TP xem xét thông qua.

C.TÚ – Theo Phapluat