Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai việc xây dựng chương trình hành động “Vì sao phải nâng cao chất lượng đào tạo, làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học” với các nội dung như sau:
Chuongtrinhhanhdong

Theo hcmuarc