Thông báo mời thi tuyển thiết kế khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương

90

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG

KHU HÀNH CHÍNH

TẬP TRUNG TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:          /TB-HĐTT

    Hải Dương, ngày 9 tháng 12  năm 2011

THÔNG BÁO MỜI THI TUYỂN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

KHU HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG TỈNH HẢI DƯƠNG

            1. Ban Chỉ đạo Xây dựng Hội đồng thi tuyển thiết kế Kiến trúc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân hành nghề tư vấn thiết kế kiến trúc tham gia thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc dự án: Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.

2. Các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể tìm hiểu thông tin và hồ sơ mời thi tuyển miễn phí tại Ban Chỉ đạo Xây dựng Hội đồng thi tuyển thiết kế Kiến trúc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương và các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Nhân dân, Đài truyền hình trung ương, Tạp trí Kiến trúc, Báo đấu thầu Bộ kế hoạch và Đầu tư, Báo Hải Dương, Đài truyền hình Hải Dương, cổng thông tin điện tử Hải Dương và thư mời.

3. Thời gian đăng ký:  Từ 07 giờ 30 phút, ngày 21/12/2011 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 31/03/2012 (trong giờ làm việc hành chính). Thủ tục đăng ký với Ban tổ chức trực tiếp  tại Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương.

Lưu ý: Người đến nhận hồ sơ mời dự thi phải có giấy giới thiệu của người đại diện pháp nhân của đơn vị nếu là đại diện của tổ chức. Trong trường hợp là đơn vị liên danh phải có biên bản thoả thuận liên danh phải gửi kèm theo đến bên mời dự thi. Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào 01 liên danh. Nếu là chính tác giả hoặc người đại diện cho nhóm tác giả kèm theo giấy chứng minh nhân dân và chứng chỉ hành nghề phù hợp.

Mẫu văn bản và tài liệu đăng ký có trong file văn bản Quy chế thi tuyển và mẫu Đăng ký dự thi. 

4. Sau 16 giờ 30 phút ngày 31/03/2012 – Ban tổ chức sẽ chốt danh sách các cá nhân, đơn vị đăng ký dự thi.

5. Thời gian nộp hồ sơ dự thi: Hồ sơ dự thi nộp chậm nhất là trước 16 giờ 30 phút ngày  31/03/2012 tại văn phòng Ban tổ chức.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 

BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG

KHU HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG TỈNH HẢI DƯƠNG

Đại diện: Chủ đầu tư Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.

Mọi chi tiết xin liên hệ về UBND tỉnh Hải Dương:

Địa chỉ:Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương. Số 45 đường Quang Trung, TP.Hải Dương, tỉnh HD.

Điện thoại: 03203.853.713; Fax: 03203.853.601.

  

Tải liệu đính kèm:                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG                 I DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

 – Quy chế thi tuyển và mẫu Đăng ký dự thi.

 – Nhiệm vụ thiết kế.

                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                                             Nguyễn Trọng Thừa

Theo kientrucvietnam