Quy hoạch Vùng Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội

53

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các địa phương, cơ quan liên quan sớm lập, trình phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô và trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô trong năm 2012.

Về việc quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát để thống nhất giải quyết các tồn tại về mặt kỹ thuật của hồ sơ bản vẽ của đồ án Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để bàn giao đầy đủ, đúng quy định, triển khai các bước quy hoạch tiếp theo; thống nhất nội dung quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Văn hóa