Bộ Xây dựng thông qua đề xuất dự thảo đề cương Luật Kiến trúc

80

Ngày 15/4, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội đồng nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế: Điều tra khảo sát tình hình phát triển kiến trúc Việt Nam, đề xuất dự thảo đề cương Luật Kiến trúc do Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn làm Chủ tịch Hội đồng.

Dự án đã đánh giá tình hình phât triển ở Việt Nam, các mặt mạnh cũng như những tồn tại, yếu kém, đưa ra nguyên nhân của những tồn tại và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kiến trúc. Đồng thời, dự án đã đưa ra Đề cương dự thảo nội dung Luật Kiến trúc gồm 3 chương, 13 mục, 67 điều quy định về các vấn đề liên quan đến hoạt động kiến trúc, yêu cầu kiến trúc, tác giả, tác phẩm kiến trúc, các công trình kiến trúc, chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư…

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, dự án được làm công phu, những vấn đề nêu ra có cơ sở thực tiễn và mang tính khả thi cao. Việc đưa ra Dự thảo đề xuất Luật Kiến trúc là rất cần thiết trong tình hình hiện nay, nhằm quy định chức năng, định chế, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kiến trúc cả nước, tạo lập cơ sở cho các Bộ, ngành, chính quyền các cấp, soạn thảo văn bản dưới luật, các chương trình hành động, hoạch định các chính sách phát triển và quản lý kiến trúc… Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt xuất sắc (đạt 282 điểm) và thống nhất thông qua để triển khai xây dựng Dự thảo đề cương Luật Kiến trúc./. 

Theo Baoxaydung / Kientrucvietnam.org.vn

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng