Được ghi nợ tiền sử dụng đất tối đa 5 năm

67

Chính phủ vừa ban hành nghị định 120/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 198/2004 về thu tiền sử dụng đất áp dụng từ ngày 1/3/2011.

Về thời hạn nộp tiền sử dụng đất, nghị định 120 bổ sung quy định hộ gia đình, cá nhân chưa có khả năng tài chính, có nguyện vọng ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cho ghi nợ với thời hạn tối đa năm năm.

Trong năm năm được ghi nợ tiền sử dụng đất, số tiền phải nộp được tính theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau năm năm được ghi nợ nếu chưa trả hết tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp tiền theo giá tại thời điểm trả nợ.

Cũng theo nghị định này, những trường hợp đã được ghi nợ trước ngày 1/3/2011 mà chưa thanh toán nợ sẽ được cho phép ghi nợ tối đa không quá năm năm kể từ ngày 1-3, sau năm năm nếu không thanh toán hết số nợ tiền sử dụng đất sẽ áp dụng giá đất tính tại thời điểm trả nợ.

Theo VnMedia