Bố trí nơi ở cho 16.000 hộ dân vùng khó khăn và nguy cơ cao về thiên tai (01/01/2011)

48

Đây là kế hoạch bố trí ổn định dân cư ở các vùng có nguy cơ cao về thiên tai, những vùng đặc biệt khó khăn trong năm 2011 vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Theo kế hoạch, năm 2011, các địa phương sẽ bố trí nơi ở cho khoảng 16.000 hộ, gồm 9.000 hộ có nguy cơ cao về thiên tai, 600 hộ vùng đặc biệt khó khăn, 3.000 hộ vùng biên giới, hải đảo, 400 hộ các vùng xung yếu, rất xung yếu, vùng bảo vệ nghiêm ngặt rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do khoảng 3.000 hộ.

Theo HNM