Hà Nội ban hành Quy định về phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới

79

UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 6330/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, trình duyệt đề án xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp huyện và đề án xây dựng NTM cấp xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2010 – 2020.

Ảnh minh họa- Cổng Làng Đường Lâm

Theo đó, Quy định đã đề ra các nguyên tắc xây dựng đề án NTM, gồm: Đánh giá đúng thực trạng, bám sát 19 tiêu chí của Trung ương để xây dựng đề án ở tất cả các xã trên địa bàn, đảm bảo vừa chỉ đạo điểm, vừa triển khai diện rộng, quan tâm đồng bộ tất cả mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, kết cấu hạ tầng, an ninh quốc phòng. Các nội dung của đề án phải được nhân dân bàn bạc, thảo luận công khai, dân chủ để thống nhất và quyết định. Xây dựng NTM phải dựa trên tinh thần phát huy nội lực của cộng đồng, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân là chính; có sự hỗ trợ của nhà nước, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự tham gia của các doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Quy định cũng đề ra: Trình tự lập đề án xây dựng NTM của cấp huyện, của cấp xã; Thủ tục phê duyệt đề án của cấp huyện, của cấp xã; Thời gian giải quyết hồ sơ đối với đề án của cấp huyện, của cấp xã…

Các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Quy định, có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND Thành phố xem xét chỉ đạo. Quyết định trên của Thành phố có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo KTDT