Quản lý chặt thị trường bất động sản bằng hệ thống pháp luật

26

Theo Thứ trưởng Bộ xây dựng, Nguyễn Trần Nam, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực phát triển nhà ở và lĩnh vực bất động sản cũng ngày càng được hoàn thiện và bổ sung.

Trong những năm gần đây, Quốc hội đã thông qua và ban hành một số văn bản quan trọng liên quan tới lĩnh vực bất động sản, cụ thể là Luật Đất đai (năm 2003), Luật Xây dựng (2003), Luật Nhà ở (2005), Luật Đầu tư (2005), Luật Kinh doanh bất động sản (2006)…

Ngoài ra còn có hàng loạt Nghị định, thông tư hướng dẫn đã được Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền. Những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình hoạt động, vận hành của thị trường bất động sản, như vấn đề xác lập quyền sở hữu công trình xây dựng cho các tổ chức, cá nhân; vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho phép chủ đầu tư chuyển nhượng dự án… đã từng bước được bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc hài hoà giữa lợi ích của Nhà nước, của nhà đầu tư và của tổ chức, cá nhân có tài sản nhà đất bị thu hồi.

Ngoài ra, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản cũng đã có quy định cho phép các chủ đầu tư được chuyển nhượng dự án là một trong những bổ sung quan trọng nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản.

Duy Khánh – theo Dothi.net