Hà Nội xác định lại lệ phí cấp sổ đỏ

47

Mức lệ phí thấp nhất là 10.000 đồng/lần còn mức cao nhất là 500.000 đồng/lần.

Mức lệ phí thấp nhất được xác định là 10.000 đồng/lần cấp đối với Giấy chứng nhận của đối tượng cá nhân không thuộc các quận, thị xã và không ghi tài sản gắn liền.

Mức cao nhất là Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức có ghi tài sản gắn liền trên đất là 500.000 đồng/lần cấp.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận có tài sản gắn liền với đất cao hơn từ 3-5 lần so với Giấy chứng nhận không có tài sản gắn liền với đất vì việc cấp Giấy chứng nhận có ghi tài sản gắn liền trên đất phức tạp hơn rất nhiều trong quá trình đo đạc, kiểm đếm.

Các hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn thuộc diện miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận về nhà đất.

Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh thì mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần đối với các hình thức khác.

Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; không quá 20.000 đồng/lần cấp đối các trường hợp còn lại.

Đối với tổ chức, mức thu tối đa không quá 500.000 đồng/giấy.

Theo Landtoday