Hội thảo: giới thiệu BIM Solution cho các ngành Thiết kế – Xây dựng

86

Download phiếu đăng ký tham dự tại đây.