Hướng dẫn nghiệm thu các công trình xây dựng

441

Bộ Xây dựng đã có công văn 1135/HĐNTNN ngày 23/6/2010 hướng dẫn các Chủ đầu tư công trình xây dựng được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra hoặc nghiệm thu.

Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian vừa qua, công tác nghiệm thu của chủ đầu tư và sự phối hợp giữa chủ đầu tư và Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (dưới đây viết tắt là Hội đồng) trong công tác nghiệm thu thi công xây dựng công trình còn một số lúng túng, bất cập về thành phần nghiệm thu và các bước nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu cơ sở. Để thuận lợi và rõ ràng trong quá trình thực hiện công tác nghiệm thu các công trình được Hội đồng kiểm tra hoặc nghiệm thu, Hội đồng đã ban hành Công văn hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, trước khi Hội đồng tổ chức nghiệm thu hoặc kiểm tra cho phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng hoặc đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào khai thác sử dụng thì Chủ đầu tư phải thành lập Hội đồng nghiệm thu cơ sở để tổ chức nghiệm thu.

Thành phần chính của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở bao gồm: Người đại diện theo pháp luật của Chủ đầu tư, người đại diện theo pháp luật của Ban quản lý dự án hoặc của Tư vấn quản lý dự án Người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, người đại diện theo pháp luật của Tổng thầu hoặc Nhà thầu chính thi công xây dựng công trình, người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình.

Về tổ chức kiểm tra hoặc nghiệm thu của Hội đồng, chỉ sau khi có kết quả nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu cơ sở, Hội đồng sẽ tiến hành kiểm tra kết quả nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu cơ sở, phát hành văn bản chấp thuận chuyển giai đoạn thi công hoặc chấp thuận đưa hạng mục công trình, công trình hoàn thành vào khai thác sử dụng…

Ngoài ra, Công văn cũng chỉ rõ, chủ đầu tư được chuyển giai đoạn thi công hoặc chính thức đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành vào khai thác sử dụng sau khi có thông báo ý kiến chấp thuận hoặc biên bản nghiệm thu của Hội đồng.

theo cpv.org.vn