Khái niệm “thị trấn", "thị tứ” trong các văn bản của Nhà nước

65

“Thị tứ” không là phải một đô thị và cũng không phải là một đơn vị hành chính Nhà nước. Tuy nhiên trên thực tế có tồn tại các điểm dân cư với quy mô dân số lớn và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp cao vẫn thường được gọi là thị tứ.

cay_bang_1.jpg

Giải đáp thắc mắc của một số tổ chức và công dân về khái niệm “thị trấn”, thị tứ” trong các văn bản của Nhà nước, Bộ Xây dựng cho biết, thuật ngữ “thị tứ” đã xuất hiện trong Thông tư số 03/BXD-KTQH ngày 4/6/1997 về việc hướng dẫn lập, xét duyệt quy hoạch xây dựng các thị trấn thị tứ; Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 và các văn bản pháp luật trước khi Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội thông qua, hiện không còn hiệu lực.

C1 banner

cay_bang_2.jpg

Tại Điều 118 Hiến pháp 1992, các đơn vị hành chính của nước CHXHCN Việt Nam được phân định như sau: “Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…Huyện chia thành xã, thị trấn…”. Khoản 1, Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội ngày 17/6/2009 có quy định: “Đô thị…bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn”. Theo quy định tại Điều 4, 5 và 18 của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 về việc phân loại đô thị thì đô thị chỉ có 6 loại: đặc biệt, I, II, III, IV, V và phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định công nhận, trong đó không có “thị tứ”.

Do vậy “thị tứ” không là phải một đô thị và cũng không phải là một đơn vị hành chính Nhà nước. Tuy nhiên trên thực tế có tồn tại các điểm dân cư có quy mô dân số lớn và có tỷ lệ lao động phi nông nghiệp cao vẫn thường được gọi là thị tứ.

Để định hướng cho các điểm dân cư nông thôn này phát triển theo quy hoạch, Bộ Xây dựng cho biết, sẽ nghiên cứu để có chính sách quản lý và phát triển các điểm dân cư này.

theo Chinhphu.vn

3 BÌNH LUẬN

  1. tu nam 2000 den nay ba con nhan dan xom tan duyen xom dong an va khu vuc tan de xa tan lap huyen vu thu tinh thai binh duoc loi keu goi cua cac lanh dao co so lanh dao xa huyen thanh lap thi tu xa tan lap huen vu thu tinh thai binh trong xuot muoi nam qua nhan dan thi tu xa tan lap da quen song cai ten goi thi tu cung nhu cac phan dong gop xay dung thi tu cung tat ca cac loai giay to lien quan nhu ho khau giay khai sinh giay chung nhan quyen su dung dat cac bang khen cua cac cap lanh dao bang khen cua cac em hoc sinh cung nhiu giay to khac deu mang ten thi tu tan lap den thoi diem nay cac lanh dao tinh huyen xa co so moi dan ve du cuoc hop tai xa lanh dao tinh huyen xa deu cong bo thi tu khong co trong van ban hanh chinh nha nuoc toi tham khao thi tu khong co trong van ban hanh chinh nha nuoc la dung nhung xuot muoi nam nay cac cap lanh dao dua ra cong bo dung thoi diem giai phong mat bang khu dan cu de xay dung song kien giang va duong quoc lo 10 nen mot so ba con da buc xuc doi hoi su den bu dat dai chua chinh dang cua nam 2007 tu gia dat thi tu den bu theo gia dat nong thon gay buc xuc cho lanh dao cac cap lanh dao da ve hop va nhan loi va tinh da dua quyet dinh thanh lap thon tan de tu nam 2003 nhung quyetdinh do nay moi thuc hien co dung khong ah toi kinh mong bach khoa toan thu tra loi giup nhan dan toi xin chan thanh cam on

  2. tu nam 2000 den nay ba con nhan dan xom tan duyen xom dong an va khu vuc tan de xa tan lap huyen vu thu tinh thai binh duoc loi keu goi cua cac lanh dao co so lanh dao xa huyen thanh lap thi tu xa tan lap huyen vu thu tinh thai binh trong suot muoi nam qua nhan dan thi tu xa tan lap da quen song cai ten goi thi tu cung nhu cac phan dong gop xay dung thi tu cung tat ca cac loai giay to lien quan nhu ho khau giay khai sinh giay chung nhan quyen su dung dat cac bang khen cua cac cap lanh dao bang khen cua cac em hoc sinh cung nhiu giay to khac deu mang ten thi tu tan lap den thoi diem nay cac lanh dao tinh huyen xa co so moi dan ve du cuoc hop tai xa lanh dao tinh huyen xa deu cong bo thi tu khong co trong van ban hanh chinh nha nuoc toi tham khao thi tu khong co trong van ban hanh chinh nha nuoc la dung nhung suot muoi nam nay cac cap lanh dao dua ra cong bo dung thoi diem giai phong mat bang khu dan cu de xay dung song kien giang va duong quoc lo 10 nen mot so ba con da buc xuc doi hoi su den bu dat dai chua chinh dang cua nam 2007 tu gia dat thi tu den bu theo gia dat nong thon gay buc xuc cho lanh dao cac cap lanh dao da ve hop va nhan loi va tinh da dua quyet dinh thanh lap thon tan de tu nam 2003 nhung quyetdinh do nay moi thuc hien co dung khong.Toi kinh mong bach khoa toan thu tra loi giup nhan dan toi.Toi xin chan thanh cam on!

  3. kinh gui bach khoa toan thu.ba con nhan dan khu vuc thi tu xa tan lap huyen vu thu tinh thai binh /nay la thon tan de xa tan lap huyen vu thu tinh thai binh /la khu vuc tap trung dan cu dong nguoi khu vua giap gianh voi tinh nam dinh /ty le phi nong nghiep cao hien xa da thuc hien duoc lanh dao bac cuong vua kiem chuc chu tich vua kiem chuc bi thu .song kien giang cac cau cong lam dep/truong cap 1 dat tieu chuan quoc gia truong cap 2 xay dung hoc tap tot/truong mam non dat tieu chuan /noi chung co so ha tang tot .cac doanh nghiep vua va nho nhu san xuat kinh doanh vat lieu xay dung thu hut kha dong nhan luc dam bao tien luong cho nhan luc/cac xuong may mac thu hut nhan luc dam bao day du luong cho nhan luc /cac doanh nghiep dong gop day du cong quy nha nuoc mac du ba con nhan dan song phi nong nghiep nhung ba con da tao moi phuong phap kinh doanh cac loai nghanh nghe da dang de tao nguon thu nhap tot.dieu dang quy la ba con thuc hien tot cac phong trao va dong gop cac phan cong ich cho xa hoi rat tot.ty le hoc cao dang dai hoc thac sy tien sy /y bac sy /chiem ty le cao/toi la mot cong dan rat mun xay dung cac phong tao tien len de cung noi vong tay lon cung sanh vai voi cac don vi trong xa huyen tinh cung cac tinh ban de nang dat nuoc ngay them doi moi.ba con nhan nhan tan de hien nay mong mun cac cap lanh dao xem xet thuc te va dua tieu tri khu vuc tan de phat trien thanh khu vuc thi tran dung voi cuoc song va phong trao xay dung phat trien tien len cua co so.toi xin chan thanh gui loi cam on cung loi kinh chuc suc khoa toi bach khoa toan thu.