Số:  06  /KT                        Hà Nội, ngày 25/01/2010

Kính gửi: – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư các tỉnh, thành phố.
                  – Chủ tịch các Chi hội trực thuộc.
                  – Đại diện KTS các tỉnh chưa thành lập.

Để chuẩn bị các nội dung văn kiện của Đại hội VIII và báo cáo cho Ban Chỉ đạo Trung ương về Đại hội các Hội VHNT, Thường trực Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề nghị Chủ tịch các Hội, Chi hội cơ sở sớm gửi về Văn phòng Hội các nội dung sau đây:

1. Danh sách Đoàn đại biểu (chính thức và dự bị) dự Đại hội VIII theo mẫu quy định (Họ và tên, năm sinh, năm vào Hội, giới tính, Đảng viên, nơi công tác, chức danh, điện thoại liên hệ).

2. Danh sách đề cử người tham BCH khoá VIII Hội KTS VN (Họ và tên, năm sinh, năm vào Hội, giới tính, Đảng viên, nơi công tác, chức danh, điện thoại liên hệ).

3. Báo cáo nội dung góp ý Dự thảo Báo cáo của Hội tại Đại hội VIII, và những đề nghị của Đoàn đại biểu.

4. Ý kiến đề cử Chủ tịch Hội KTS VN khoá VIII (theo hướng dẫn của BCH, phong bì dán kín gửi về Ban Kiểm tra Hội).

Tất cả công việc trên đề nghị gửi về Văn phòng Hội trước ngày 10/2/2010 để kịp tổng hợp báo cáo lên Ban Bí thư TW và Ban Chỉ đạo TW, theo địa chỉ:
Hội Kiến trúc sư Việt Nam – 23 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.
ĐT: 04.38253648               Fax: 04.39349240
Email: hoiktsvn@hn.vnn.vn
 
Đề nghị các Đồng chí Chủ tịch Hội thực hiện đúng thời gian và quy định. Thông tin có thể tìm hiểu thêm trên Website của Hội Kiến trúc sư Việt Nam: www.kienviet.net; www.kienviet.org.vn hay www.hoiktsvn.org.
Trân trọng cảm ơn!


Chủ tịch
(Đã ký và đóng dấu)
 
KTS. Nguyễn Tấn Vạn
 
(Các tài liệu kèm theo, xem bên dưới)