Số :       /KT                                   Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Thông báo số 2
Về Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ 7 năm 2010


Hội Kiến trúc sư Việt Nam, trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, trường ĐH Xây dựng Hà Nội tổ chức Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ 7 (năm 2010). Sau khi bàn bạc, Ban tổ chức chính thức thông báo tới các đơn vị thời gian và chương trình của Liên hoan sinh viên lần thứ 7 như sau:

1. Thời gian:  Từ ngày 24/3 đến 27/3/2010

2. Chương trình và hoạt động của Liên hoan (Xem chi tiết gửi kèm)
Để thuận tiện cho BTC đề nghị các đoàn đăng ký số lượng các thầy cô, sinh viên tham gia các nội dung của Festival trước ngày 01/3/2010 cho Ban tổ chức theo địa chỉ:
Hội Kiến trúc sư Việt Nam – 23 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội ĐT: 04.38253648 – Fax : 04.9349240 – Email: kts_phamthang@yahoo.com
;

hoặc TS. KTS. Nguyễn Trí Thành–Trường ĐH Kiến trúc HN (ĐT : 0903445648);

TS. KTS. Lê Quỳnh Chi – Trường ĐH Xây dựng (ĐT : 0989100495).

Các thông tin của Liên hoan sinh viên kiến trúc 2010 sẽ được đăng tải qua Thư mục của Liên hoan Sinh viên Kiến trúc 2010 nằm trong trang Web của Hội Kiến trúc sư Việt Nam: www.kienviet.net hay www.hoiktsvn.org.

Lưu ý : Theo cách tổ chức hoạt động đồng thời ở cả 2 trường, nên ở cả hai địa điểm đều bố trí không gian để các đơn vị giới thiệu về trường mình. Các trường  có thể giới thiệu cùng một nội dung ở cả 2 nơi hoặc mỗi địa điểm một nội dung (Khối lượng cho mỗi đơn vị từ 3 – 5 khổ A0).


Hội Kiến trúc sư Việt Nam
           Chủ tịch
 KTS. Nguyễn Tấn Vạn
           (đã ký)