UBND TỈNH PHÚ THỌ
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC –
NGHỆ THUẬT THÁP HÙNG VƯƠNG

————-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 QUY CHẾ THI TUYỂN

CUỘC THI: Ý TƯỞNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC THÁP HÙNG VƯƠNG KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 198 / QĐ-ĐH ngày 09/09/2008 của Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng)

 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích cuộc thi

Cuộc thi huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tư vấn thiết kế tham gia để chọn ra đồ án có đề xuất ý tưởng thiết kế kiến trúc tháp Hùng Vương tốt nhất. Từ đó làm cơ sở cho các bước thiết kế tiếp theo nhằm phục vụ việc xây dựng Tháp theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Điều 2. Yêu cầu đối với đồ án dự thi

– Tuân thủ các nội dung đã nêu trong Yêu cầu thiết kế.

– Có tính khả thi

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 3. Ban Tổ chức cuộc thi

           Ban Tổ chức cuộc thi do UBND tỉnh Phú Thọ ra Quyết định thành lập:

– Trưởng ban Tổ chức cuộc thi: Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

– Tư vấn tổ chức cuộc thi : Viện kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Điều 4. Hội đồng giám khảo

           Hội đồng giám khảo : do UBND tỉnh Phú Thọ ra Quyết định thành lập:

– Hội đồng giám khảo có 11 thành viên, trong đó có 8 thành viên là các nhà chuyên môn liên quan. Danh sách Ban giám khảo sẽ được công bố chính thức trước khi chấm thi.

– Chủ tịch hội đồng là một nhà chuyên môn, có uy tính và kinh nghiệm nghề nghiệp.

– Các ủy viên gồm đại diện Chủ đầu tư, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và các nhà chuyên môn về kiến trúc, quy hoạch, mỹ thuật, lịch sử và xã hội.

– Quy chế làm việc của Hội đồng giám khảo do Hội đồng quyết định.

Điều 5. Hình thức tổ chức thi tuyển

          Cuộc thi tuyển ý tưởng thiết kế kiến trúc tháp Hùng Vương được tổ chức theo hình thức rộng rãi.

Điều 6. Đối tượng dự thi

          Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

– Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các nhóm dự thi có các thành phần phối hợp nghiên cứu là kiến trúc sư, họa sỹ, nhà điêu khắc, nhà lịch sử và xã hội học.

– Các đơn vị, cá nhân dự thi cần liên hệ với Ban Tổ chức để đăng ký tham gia cuộc thi theo mẫu Phiếu đăng ký để được cung cấp tài liệu và giải pháp thông tin.

Điều 7. Hồ sơ dự thi

     1- Quy định chung:

          – Hồ sơ dự thi phải được đựng trong một bao bì dán kín, phía ngoài có ghi tên cuộc thi, tên đơn vị dự thi và bản thống kê các tài liệu bên trong.

          – Ghi ký hiệu bằng mã số trên từng sản phẩm nộp (là các bản vẽ và thuyết minh). Mã số này do đơn vị thi tự chọn, bao gồm 03 chữ số đứng trước và 02 chữ cái đứng sau (ví dụ 123AB), số và chữ in cao 1cm, đặt ở phía trên bên phải của mỗi bản vẽ. Không đưa biểu tượng hoặc ghi tên của đơn vị, cá nhân vào bản vẽ và thuyết minh.

          – Thông tin đầy đủ về đơn vị dự thi bao gồm: Tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại, fax, và danh sách các thành viên tham gia được ghi và để trong một phong bì dán kín gửi kèm theo hồ sơ.

          – Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt. Đơn vị đo lường : Mét.

          – Mỗi đơn vị tham gia cuộc thi có thể dự thi tối đa 02 đồ án

     2- Mỗi hồ sơ gồm có :

        a- Nội dung:

          – Thuyết minh đồ án: nêu và phân tích rõ ý tưởng thiết kế.

          – Các bản vẽ:

               + 01 bản vẽ phân tích liên hệ của tháp Hùng Vương với lân cận.

               + 01 bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng Tháp.

               + Các bản vẽ kiến trúc : mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt. Tỷ lệ 1/100.

          – Tối thiểu phải có 03 phối cảnh thể hiện nội dung, ý tưởng thiết kế.

        b- Yêu cầu thể hiện:

        – Các bản vẽ: 01 bộ, trình bầy trên khổ giấy A0 và dán trên nền xốp nhẹ ( để thống nhất và tiện cho việc treo, di chuyển và trưng bày).

        – Phần thuyết minh: 03 bộ, trình bày trên khổ giấy A3, cùng với tập bản vẽ thu nhỏ A3.

        – Mô hình: khuyến khích thể hiện.

        – Hình thức thể hiện: tự do, không giới hạn các nội dung minh họa cho đồ án.

        – 01 đĩa CD ghi lại các bản vẽ và thuyết minh phương án.

Điều 8. Giải đáp thắc mắc và tham quan địa điểm

          Các tổ chức, đơn vị, cá nhân dự thi sẽ tự tiến hành tham quan địa điểm xây dựng công trình và được giải đáp thắc mắc từ ngày 01/10/2008 đến ngày 15/04/2009.

Điều 9. Giải thưởng

    1. Giải thưởng:

        – 03 đồ án đưọc xếp loại A: mỗi đồ ác được thưởng 80.000.000 đ.

        – 10 đồ án được chọn vào vòng tuyển: mỗi đồ án được nhận 30.000.000 đ.

    2. Quyền lợi và trách nhiệm:

        – Đồ án được chọn dùng sẽ được BTC xem xét hỗ trợ để nâng cấp tiếp.

        – Các đồ án đoạt giải cuộc thi : Được UBND tỉnh Phú Thọ xem xét để chọn thực hiện các bước nghiên cứu thiết kế tiếp. Được giữ quyền tác giả tác phẩm.

        – Quyền sở hữu tác phẩm thuộc Chủ đầu tư.

Điều 10. Các tài liệu cung cấp cho tổ chức và cá nhân dự thi

        – Quy chế cuộc thi.

        – Yêu cầu thiết kế.

        – Sơ đồ định hướng phát triển không gian Khu DTLS Đền Hùng đến năm 2015.

        – Sơ đồ vị trí liên hệ vùng (Đền Hùng trong thành phố Việt Trì và Việt Trì so với Hà Nội)

        – Mặt bằng tổng thể khu vực dự án xây dựng tháp Hùng Vương.

        – Bản đạc hiện trạng khu đất , tỷ lệ 1/2000 (gồm có đồi mon gà và phụ cận)

        – Đĩa CD kèm theo bao gồm :

             + file ảnh về Khu đất xây dựng Tháp Hùng Vương.

             + file bản vẽ AutoCad (Bản đạc hiện trạng và ranh giới khu đất).

Điều 11. Thời gian thực hiện

       – Công bố, phát động cuộc thi : từ tháng 9/2008.

       – Đăng ký thi và nhận hồ sơ dự thi : từ tháng 9 năm 2008 đến 30/03/2009.

       – Hạn nộp Hồ sơ dự thi: hạn cuối cùng trước 16 giờ 00 ngày 19/05/2009.

       Đối với hồ sơ gửi qua đường Bưu điện phải được nhận tại trụ sở Ban QLDA đầu tư xây dựng Đền Hùng trước thời hạn nêu trên.

       – Địa điểm nhận hồ sơ: Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng – xã Hy Cương – thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.

       – Tổ chức đánh giá các đồ án dự thi: từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2009.

       – Tổ chức triển lãm các đồ án dự thi : 8/2009.

       – Công bố kết quả cuộc thi và trao giải vào tháng 9 năm 2009.

 

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 12. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân dự thi:

           Các tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu sao chép ý tưởng sáng tác của các đồ án khác. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các tranh chấp bản quyền tác giả.

Điều 13. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

           Trong thời gian thi tuyển nếu có những vấn đề chưa phù hợp sau khi nhận được thông tin, Ban tổ chức có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ để điều chỉnh bổ sung và thông báo kịp thời để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tính khả thi của Quy chế.

 

                                       
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
GIÁM ĐỐC KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tiến Khôi
 
 LIÊN HỆ GIẢI ĐÁP:  – Hội Kiến trúc sư Việt Nam, 23 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, điện thoại Ô.Đức 0913351359
                              – Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, Phú Thọ.Ô.Thiện 09135817

                              Website : www.denhungorg.vn

 

Nguồn : https://ktsvn.net