Aga Khan 2007: Quảng trường Samir Kassir, Beirut, Lebanon

65

Quảng trường Samir Kassir không gian đô thị công cộng yên tĩnh và biệt lập mà lại khai thác khéo léo điều kiện và hạ tầng tại vị trí của nó trong một thành phố đang trải qua giai đoạn xây dựng lại nhanh chóng. Giải thưởng được trao cho Vladimir Djurovic, kiến trúc sư cảnh quan xuất chúng tại Lebanon (Li băng).

C1 banner

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng