Khóa đào tạo quốc tế về quản lý dự án và quản lý xây dựng của ĐHTH Cincin

20

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nâng cao năng lực quản lý dự án và quản lý xây dựng tại Việt nam, theo hiệp định hợp tác giữa Trường Đại học Xây dựng và Trường Đại học Tổng hợp Cincinnati, Hoa kỳ, trong tháng 11 năm 2007…